Vårdnad boende och umgänge

Kan ni inte komma överens om barnets vårdnad, Boende eller umgänge?

RING 08-105 401 FÖR KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

Konflikter som rör familjen är ofta mycket känsliga och utfallet kan få stora konsekvenser för de inblandade. När föräldrarna till ett barn inte kan komma överens om vårdanden, boendet eller umgängesfrågor går konflikten många gånger ut över barnet i fråga. Att tidigt söka hjälp för att lösa sina konflikter kan vara avgörande för en fungerande relation i framtiden.

I samband med en separation uppkommer ofta frågor kring vårdnaden om barnet, barnets boende och umgänge. I dessa frågor ska barnets bästa alltid stå i fokus. Många gånger kan delad vårdnad bestå trots meningsskiljaktigheter mellan föräldrarna. Om det finns djupa samarbetssvårigheter mellan parterna kan ensam vårdnad vara det bästa för barnet. Föräldrarna kan också behöva hjälp att komma överens om barnets ska ha växelvist boende eller stadigvarande boende hos ena föräldern. Vid det senare kan umgänget med föräldern som barnet inte bor med komma att behöva regleras.

En konflikt om vårdnad, boende och umgänge behöver inte leda till ett mål i domstol.  Med rätt hjälp kan föräldrarna många gånger komma överens utan långdragna processer.

Vill du veta mer? Du är varmt välkommen att höra av dig till Advokatbyrån Helena Mellström oavsett var i processen du befinner dig. Vi erbjuder alltid ett kostnadsfritt rådgivningssamtal där vi översiktligt går igenom vilka möjligheter du har. Vill du gå vidare bokar vi in ett rådgivningsmöte på kontoret.

Vårdnadsmål finansieras genom ditt rättsskydd i din hemförsäkring, rättshjälp eller privat betalning.  Vi hjälper dig med ansökan om rättsskydd eller rättshjälp.

Advokater har en lagstadgad tystnadsplikt. Samtliga kontakter med Advokatbyrån Helena Mellström omfattas därmed av fullständig tystnadsplikt och sekretess.

Finansiering

Huvudregeln i vårdnadsmål är att parterna står för sina egna kostnader. Hur mycket ett vårdnadsmål kostar beror på hur omfattande ärendet blir.

För att få hjälp med finansieringen kan du via din hemförsäkring ansöka om rättsskydd. Rättskyddet ersätter dina advokatkostnader med avdrag för självrisk, som normalt är 20-25 % av totalbeloppet.

Om du inte är berättigad rättsskydd och saknar egna ekonomiska medel kan staten hjälpa dig med en del av ombudskostnaderna genom rättshjälp. Hur stor del av kostnaderna som du behöver betala beror på dina ekonomiska förutsättningar.